Επιτροπές

Στο καταστατικό της ΠΟΕΣΥ προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών με έργο τη συγκέντρωση στοιχείων, συγκρότηση μελετών και πορισμάτων, για θέματα  που απασχολούν τον κλάδο .
Οι επιτροπές συγκροτούνται από το Δ.Σ  με όσα μέλη του Δ.Σ  και του Γ.Σ, επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για αυτές, καθώς και από ειδικούς συμβούλους , ή εξειδικευμένους  τεχνικούς και συναδέλφους που μπορούν να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στο ειδικό αντικείμενο της επιτροπής
Οι  προτάσεις  της επιτροπής υποβάλλονται καταρχήν, στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας και έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια οι μελέτες, τα πορίσματα και οι παρεμβάσεις των επιτροπών είναι στη διάθεση  κάθε ενδιαφερομένου που επιθυμεί να ενημερωθεί.